Algemene Voorwaarden - Xpoos
Website laten maken? Huisstijl nodig? Logo laten ontwerpen? Xpoos is een full-service bureau waarbij u aan het juiste adres bent voor de gehele visuele identiteit van uw bedrijf! Webdesign Eindhoven
webdesign eindhoven, webdesign valkenswaard, webdesign den bosch, webdesign tilburg, webdesign roermond, webdesign breda, webdesign amsterdam, webdesign utrecht, website laten maken valkenswaard, website laten maken eindhoven, webdesign valkenswaard, webdesign eindhoven, Wordpress website laten maken, website laten maken tilburg, website laten maken breda, website laten maken maastricht, webdesign tilburg, webdesign roermond, goedkoop website laten maken eindhoven, webdesign bureau eindhoven, logo laten maken eindhoven, logo laten maken valkenswaard, communicatiebureau eindhoven, marketing bureau eindhoven, website ontwerp eindhoven, huisstijl ontwerpen eindhoven, social media eindhoven, website maken eindhoven, website maken valkenswaard, studio xpoos, xpoos, grafisch ontwerp eindhoven, grafisch ontwerp valkenswaard, website laten maken goedkoop, marketing eindhoven, marketing limburg, marketing tips, webdesign eindhoven, drukwerk, webshop laten maken, webshop laten maken eindhoven, wordpress, magento, iris wischmann
17715
page-template-default,page,page-id-17715,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive

Algemene Voorwaarden

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN STUDIO XPOOS

 

Artikel 1. Definities

 1. Opdrachtgever: de wederpartij van Studio Xpoos
 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Studio Xpoos.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Studio Xpoos gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Studio Xpoos verrichtte handelingen.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Studio Xpoos voor de uitvoering waarvan door Xpoos derden dienen te worden betrokken.
 3. Instructies omtrent de opbouw en voorbereiding van de opdracht maken onderdeel uit van de tussen partijen geldende overeenkomst.
 4. Door ondertekening van een overeenkomst met Studio Xpoos, een door Studio Xpoos gestuurde offerte, dan wel het bevestigen van een opdracht per e-mail, verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Studio Xpoos en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 5. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Studio Xpoos en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. De door Studio Xpoos gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
 2. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Studio Xpoos zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk, ook per e-mail, zijn aanvaard door beide partijen.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Studio Xpoos niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 5. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

 1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Studio Xpoos gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
 2. Alle prijzen die worden weergeven in de offertes, aanbiedingen en andere acties zijn zonder BTW
 3. Zodra opdrachtgever akkoord gaat met de offerte, is hij gebonden aan de overeenkomst en tot betaling van het volledig geoffreerde bedrag verschuldigd. Dit dient opdrachtgever te bevestigen door een aanbetaling te doen van 50% van het totaal geoffreerde bedrag inclusief BTW.
 4. Studo Xpoos is gerechtigd te wachten met uitvoering van zijn werkzaamheden, waaronder levering van de domeinnaam, reserveren van een hostingomgeving, en de (overige) werkzaamheden behorend bij de levering van Diensten en/of Producten, totdat met opdrachtgever overeengekomen aanbetaling is ontvangen, zonder opgaaf van reden. Zolang de aanbetaling uitblijft is opdrachtgever niet gebonden zich aan de gemaakte afspraken te houden.
 5. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Studio Xpoos van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 6. Tenzij anders overeengekomen: aanbetaling van 50% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte en eerste opzet inzake de omvang van de overeenkomst. Na het gereedkomen van de website en/of software wordt het restant bedrag gefactureerd (overige 50%). Oplevering vindt altijd plaats ná volledige betaling van alle openstaande facturen, tenzij anders overeengekomen.
 7. Het niet voldoen van een deel van het overeengekomen bedrag, verplicht Studio Xpoos niet tot het opleveren van een overeenkomstig gedeelte van de opdracht. Reeds voldane termijnen zal in voorkomende gevallen geen aanspraak meer op gedaan kunnen worden door Opdrachtgever daar dit beschouwd zal worden als vergoeding voor de reeds gemaakte kosten en geïnvesteerde tijd van Studio Xpoos.
 8. Betaling voor webhosting en verlenging van webhosting gaat middels automatische incasso of via betaling via derden indien afgesloten bij derden.
 9. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Studio Xpoos aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 10. Facturering van onderhoudskosten en andere periodiek terugkerende kosten gebeurt per jaar vooraf, tenzij anders overeengekomen.
 11. Facturering voor verlenging van webhosting en domeinnamen gebeurt (2) twee maanden voor de vervaldatum van de domeinnaam. In geval van niet betalen zal de domeinnaam niet worden verlengd en zal deze komen te vervallen waarna deze gedurende 40 dagen (in geval van .nl) in quarantaine geplaatst zal worden bij Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Aan het uit quarantaine halen van domeinnamen zijn hoge aanvullende kosten verbonden die door Studio Xpoos altijd doorberekend zullen worden aan de Opdrachtgever. Na de quarantaine periode komt de domeinnaam weer vrij op de markt en zal deze door iedereen geregistreerd kunnen worden. Bij andere Tld’s (.be, .com etc.) zijn vergelijkbare procedures en aanvullende kosten van toepassing.
 12. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 13. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen 15 % van het totaal te betalen bedrag met een minimum van € 40,-. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een juridische dienstverlener zoals een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en vergoeding van gerechtelijke kosten, alsmede wettelijke rente en de overige uit het verzuim voortvloeiende (vertragings)schade.
 14. De hoogte van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van €40,-.
 15. Verrekening door de Opdrachtgever met een openstaande vordering op Studio Xpoos wordt hierbij uitgesloten.
 16. Bezwaren over facturen dienen binnen 10 (tien) dagen na factuurdatum schriftelijk (hieronder valt ook e-mail) (met duidelijke onderbouwing en factuurgegevens) bij Studio Xpoos te worden ingediend.
 17. Studio Xpoos heeft het recht de prijs voor de door haar verleende diensten aan te passen ingeval van wijzigingen in het overeengekomen projectvoorstel of offerte, onder andere ten aanzien van de opzet, functionaliteit, de invulling, de methode, de omvang, de analyse, en/of de rapportering die in overleg met of op verzoek van de Opdrachtgever plaatsvinden.
 18. Studio Xpoos heeft het recht extra aanvullingen, testen, besprekingen en/of uitvoeringen die plaatsvinden op verzoek van de Opdrachtgever in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

 

 

 

 

Artikel 5. Verplichtingen van de Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever draagt zorg, conform instructie, voor tijdige en juiste aanlevering van het materiaal.
 2. Studio Xpoos mag de website van Opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.
 3. Opdrachtgever is gehouden de instructies van Studio Xpoos omtrent de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst op te volgen.
 4. Opdrachtgever is gehouden tijdig wijzigingen in contactgegevens door te geven.
 5. De Opdrachtgever is gehouden een lege webhosting omgeving te bieden indien de website bij een derde host wordt gebouwd.
 6. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle content op zijn website of grafische ontwerpen.


Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Studio Xpoos zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren en te  streven naar een voor de Opdrachtgever goed en bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Studio Xpoos de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
 2. Studio Xpoos is niet verantwoordelijk voor het updaten van de website, tenzij er een geldende onderhoudsovereenkomst geldt tussen partijen.
 3. Studio Xpoos is niet verantwoordelijk voor back-ups van de website.
 4. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Studio Xpoos steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
 5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Studio Xpoos het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
 6. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Studio Xpoos zijn verstrekt, heeft Studio Xpoos het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 7. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 6.2 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en Studio Xpoos, kunnen worden beïnvloed.
 8. Voor het schrijven van artikelen in opdracht van Opdrachtgever heeft Studio Xpoos het recht een Opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat Studio Xpoos hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.
 9. Indien door Opdrachtgever of door Studio Xpoos ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 10. Eventuele klachten met betrekking tot gebreken of fouten in de geleverde Producten zullen door Opdrachtgever binnen 3 (drie) dagen na aflevering schriftelijk aan Studio Xpoos worden gemeld onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Van een Gebrek of fout in geleverde Producten is alleen sprake indien deze ten overstaan van Opdrachtgever kan worden gereproduceerd en objectief wordt aangetoond dat deze Producten niet voldoen aan de schriftelijk overeengekomen functionele specificaties.
 11. Wordt binnen de in het vorige lid genoemde termijn geen gebrek of fout gemeld dan geldt het geleverde als geaccepteerd door Opdrachtgever. Na acceptatie van de producten is Opdrachtgever de volledig overeengekomen vergoedingen verschuldigd.

Artikel 7. Meerwerk

 1. Werkzaamheden of andere prestaties die buiten de overeenkomst of diensten en/of producten vallen is meerwerk. Tenzij anders overeengekomen wordt meerwerk volgens het geldende uurtarief (€65,-) van Studio Xpoos gefactureerd.
 2. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Studio Xpoos Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
 3. Na het ondertekenen van een overeenkomst met Studio Xpoos, het elektronisch indienen van een opdracht zoals via het verzilverings- en/of het orderformulier, het mondeling doorgeven, dan wel het indienen van een opdracht per e-mail is het niet mogelijk om kosteloos van template en/of design te veranderen.
 4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstige aanpassen.
 5. Indien de wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, is Opdrachtnemer gerechtigd de kosten hiervan bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Studio Xpoos zal Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

 

 

Artikel 8. Duur en beëindiging

 1. Met inachtneming van artikel 7:413 BW wordt hierbij artikel 7:408 lid 1 BW expliciet uitgesloten.
 2. Overeenkomsten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting hebben looptijd van 1 (een) of 2 (twee) jaar. Na het verstrijken van de looptijd worden deze overeenkomsten wederom voor dezelfde periode aangegaan. De opzegtermijn is (2) twee maanden. Ingeval van een consumentenovereenkomst kan de overeenkomst na de periode van (1) een jaar te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van (1) maand.
 3. Onderhoudsovereenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimale looptijd van 1 jaar, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Ingeval van een consumentenovereenkomst kan de overeenkomst na de periode van (1) een jaar te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van (1) maand.
 4. Studio Xpoos kan een overeenkomst met de Opdrachtgever direct beëindigen wanneer de Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Studio Xpoos gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
 5. Studio Xpoos heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Studio Xpoos niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Studio Xpoos zal Opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Studio Xpoos kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 6. In geval van niet nakoming van artikel 5.5 van deze voorwaarden eindigt de tussen partijen geldende overeenkomst.

 

Artikel 9. Levering en levertijd

 1. Na oplevering komt het geleverde voor risico van de Opdrachtgever.
 2. Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan Opdrachtgever om het overeengekomen af te nemen onverlet.
 3. Het door in het kader van de overeenkomst Studio Xpoos geleverde blijft eigendom van Studio Xpoos totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Studio Xpoos gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 4. De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Studio Xpoos veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht om Studio Xpoos daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

 

 1. Voor het geval Studio Xpoos zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Studio Xpoos en door Studio Xpoos aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Studio Xpoos zich bevinden en deze terug te nemen.
 2. Het door Studio Xpoos geleverde, dat ingevolge lid 1. Onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Studio Xpoos rekent een levertijd van vier tot twaalf weken. Bij afwijkende levertijden zoals bij spoedopdrachten geldt dat de levertijd onder voorbehoud is. Indien Opdrachtgever niet zorg draagt conform instructie voor tijdige en juiste aanlevering van materiaal, of extra wensen heeft m.b.t. de opdracht, staat Studio Xpoos in het recht om de levertijd te verlengen.
 4. De Opdrachtgever ontvangt alvorens de definitieve oplevering een concept van de website.
 5. Oplevering geschiedt bij mondeling akkoord, akkoord per e-mail of per opleverdocument.

 

 

 

 

Artikel 10. Intellectueel eigendom

 1. Alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectueel eigendom waaronder het octrooirecht, auteursrecht en het modelrecht komen toe aan Studio Xpoos, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door partijen. Wanneer een dergelijke recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie dan is slechts Studio Xpoos daartoe bevoegd.
 2. De door Studio Xpoos bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte intellectuele eigendommen en/of licenties waaronder ontwikkelde scripts, templates en programma’s blijven eigendom van en/of blijven toekomen aan Studio Xpoos.
 3. Het door Studio Xpoos geleverde, dat ingevolge lid 1, onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaaldmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Studio Xpoos te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 5. De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het Intellectuele eigendom voor de duur van de Overeenkomst. Verhuizing van een website doet hier niets aan af.
 6. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom van derden te respecteren en vrijwaart Studio Xpoos van enige aanspraak. Tevens behoort een onderzoek naar het bestaan van dergelijke rechten niet tot enige overeenkomst die Studio Xpoos sluit met haar Opdrachtgevers.
 7. Alle door Studio Xpoos ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door Studio Xpoos voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Behoudens opzet of grove schuld is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, bedrijfsschade en/of overige vormen van indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, is uitgesloten.
 2. De aansprakelijkheid van Studio Xpoos zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan Opdrachtgever in rekening gebrachte in de afgelopen 12 maanden.
 3. De Opdrachtgever is gehouden Studio Xpoos te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Studio Xpoos in deze voorwaarden in de verhouding met de Opdrachtgever is uitgesloten.
 4. Studio Xpoos is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de Opdrachtgever en/of derden verstrekte of verzwegen onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Studio Xpoos kenbaar behoorde te zijn.
 5. Artikel 10.5 eerste zin van deze voorwaarden dient het in het licht van dit artikel te woorden geïnterpreteerd.
 6. Dit artikel geldt ook ten aanzien van personen als bedoeld in art. 6.2 van deze voorwaarden.
 7. Studio Xpoos is niet aansprakelijkheid voor schade als gevolg van veranderingen in het intellectuele eigendom van derden die via Studio Xpoos ter beschikking zijn gesteld aan de Opdrachtgever.
 8. Studio Xpoos maakt bij haar dienstverlening gebruik van diensten en/of producten van derden. Studio Xpoos is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een server beherende partij, domeinnaamregistrant of anderen waarop Studio Xpoos geen invloed kan uitoefenen.
 9. Partijen erkennen dat niet kan worden gegarandeerd dat Programmatuur en/of Maatwerk zonder onderbreking en/of fouten of gebreken zal werken of dat alle fouten of gebreken zullen worden verbeterd
 10. Studio Xpoos staat er niet voor in dat de website goed werkt in samenhang met alle soorten of nieuwe versies van web- en internetbrowsers en eventuele andere programmatuur. Studio Xpoos staat er evenmin voor in dat de website goed werkt in samenhang met alle soorten apparatuur.
 11. Door Studio Xpoos worden geen garanties gegeven op zaken die via Studio Xpoos geleverd zijn doch waarop garantievoor- waarden en/of leveringsvoorwaarden van derden van toepassing zijn. Evenmin wordt enige garantie gegeven op door Studio Xpoos verstrekte adviezen, verleende diensten en op, met behulp van geleverde Producten, gegenereerde databestanden.
 12. Beide partijen verplichten zich ertoe, zich in te spannen, de door de Leverancier ter beschikking gestelde Netwerkconfiguratie, de Programmatuur en de Website virusvrij te houden.
 13. Studio Xpoos garandeert niet dat a) Producten en/of Diensten geschikt zijn voor het door Afnemer beoogde doel, b) Producten en/of Diensten zonder onderbreking, fouten of gebreken zal functioneren. Opdrachtgever aanvaardt dat onderbrekingen, fouten of gebreken het gevolg kunnen zijn van de handelswijze van één of meer derden en dat Studio Xpoos daar geen invloed op heeft.
 14. Studio Xpoos is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Opdrachtgever of derden (waaronder resellers), waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade.
 15. Studio Xpoos is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Studio Xpoos doorgevoerd.
 16. Studio Xpoos is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.
 17. Studio Xpoos is niet aansprakelijk voor onjuistheden in de advertenties van derden die de diensten van Studio Xpoos aanbieden of aanprijzen aan haar klantenbestand.
 18. Studio Xpoos maakt bij de levering van haar diensten gebruik van software en diensten van derden. Studio Xpoos is niet verantwoordelijk voor het niet langer (gedeeltelijk) correct functioneren van de opgeleverde diensten aan Opdrachtgever, zoals een website, door toedoen van wijzigingen doorgevoerd door de Opdrachtgever of de eigenaar van de gebruikte derden software en/of diensten.
 19. Het internet is continu onderhevig aan verbetering en verandering waardoor het soms noodzakelijk wordt geacht door de rechthebbenden van de software of diensten van derden zoals bedoeld in deze voorwaarden om wijzigingen aan hun software of diensten aan te brengen (updates). Indirect of direct aangebrachte wijzigingen aan de opgeleverde diensten van Studio Xpoos vallen na oplevering altijd buiten de verantwoordelijkheid van Studio Xpoos. Studio Xpoos is uiteraard bereid om tegen het geldende uurtarief wijzigingen of updates door te voeren op de website van de Opdrachtgever.
 20. Partijen sluiten nadrukkelijk de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door storingen in de elektronische dienstverlening van Studio Zpoos en van derden, zoals providers, netwerkexploitanten of andere telecommunicatienetten uit. Zulks geldt evenzeer indien dit slechts tot een vertraging in de uitvoering van de opdracht heeft geleid.

 

 

Artikel 12. Opschorting en ontbinding

 1. In geval van overmacht is Studio Xpoos gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en/of ten hoogste 6 maanden op te schorten, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
 2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan Studio Xpoos kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
 3. In geval van ontbinding is artikel 8.6 van deze voorwaarden toepasselijk.

 

Artikel 13. Diverse bepalingen

 1. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen Studio Xpoos en Opdrachtgever die ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Bosch.
 3. Studio Xpoos kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website.
 4. Studio Xpoos heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

 

Artikel 14. Privacy bepalingen

 1. Uw persoonsgegevens worden door Studio Xpoos gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen en voor de correcte uitvoering van onze werkzaamheden. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming.
 2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Studio Xpoos verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en dergelijke niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming
 3. De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Studio Xpoos door klant worden verwerkt, ligt volledig bij klant. Klant staat er tegenover leverancier voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Klant vrijwaart leverancier tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 15: Slotbepalingen
1 Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en plichten uit deze overeenkomst over te dragen zonder schriftelijke toestemming van Studio Xpoos.

2 Wijzigingen en aanvullingen op de overeenkomst tussen Studio Xpoos. en Opdrachtgever zijn slechts geldig indien tussen partijen schriftelijk of per e-mail overeengekomen.

3 Niettegenstaande artikel 20.2, heeft Studio Xpoos. het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden door gevoerd op de website waar deze voorwaarden te zijn in te zien.

4 Indien een bepaling van de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. In dat geval heeft Studio Xpoos. het recht om daarvoor in de plaats te stellen een- voor Opdrachtgever niet onredelijk bezwarende- bepaling die de nietige zo dicht mogelijk benadert.

5 In het geval deze Algemene Voorwaarden de opdrachtbevestiging of de schriftelijke overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging of de schriftelijke overeenkomst opgenomen bepalingen.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht en forumkeuze
1 Alle overeenkomsten tussen partijen en verbintenissen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst en verbintenissen bedoeld in het vorige lid en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, zullen in eerste aanleg aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch.